Створення: 31.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2016

Публічне акціонерне “Ремпобуттехніка-Херсон” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2016 р. о 10.00 за місцезнаходженням товариства: м.Херсон, вул.Белінського, д.16, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 26.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до Любича Ю.П.

Реєстрація учасників зборів 30.04.2016р. з 09:30 до 10:00 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 1491/1273.
 • Основні засоби 752/796.
 • Запаси 36/58.
 • Сумарна дбт заборгованість 33/142.
 • Грошові кошти 9/7.
 • Нерозподілений прибуток -66/-3904.
 • Власний капітал 24/24. Статутний капітал 24/24.
 • Довгострокові зобов’язання 0/3939.
 • Поточні зобов’язання 495/156.
 • Збиток -66/18.
 • Кількість акцій 68987/68987.
 • Чисельність працівників 39/53.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 58(4346) від 31.03.16.