Створення: 26.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2018

Публічне акціонерне товариство «Ремпобуттехніка-Херсон», місцезнаходження м.Херсон, вул.Белінського, д.16, скликає загальні збори акціонерів 29.04.2018р. о 10.00 за адресою свого місцезнаходження, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку  за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Любич Юрій Петрович, члени комісії – Литвинова Тетяна Олександрівна, Беспалова Оксана Володимирівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2017 р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017 р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017 р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Ремпобуттехніка-Херсон».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства та типу товариства;

- уповноважити Сивак Валерія Степановича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

9.1 утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон», обрати НР ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон» терміном на 3 роки в складі 5 осіб;

9.2 обрати головою НР ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон» Олейник Світлану Анатоліївну, членами ради – Сивака Костянтина Валерійовича, Євтушенко Світлану Іванівну, Лютого Бориса Володимировича, Бутенко Валентину Трофимівну;

9.3 утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон», обрати РК ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.4 обрати головою РК ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон» Сушко Ніну Іванівну, членом РК Сідлак Наталію Анатоліївну;

9.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання згідно статуту товариства;

9.6 обрати Директором ПрАТ «Ремпобуттехніка-Херсон» Сивака Валерія Степановича.

Питання 10:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) грн;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: khersrembitteh.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи –юрисконсульта Любича Ю.П., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 69 987 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 42 947 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.18.

Реєстрація учасників зборів 29.04.18 з 09.15 до 09.55 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 1824/1388.
 • Основні засоби 762/662.
 • Запаси 189/176.
 • Сумарна дбт заборгованість 298/81.
 • Грошові кошти 95/7.
 • Непокритий збиток -67/-39.
 • Власний капітал 24/24.
 • Статутний капітал 24/24.
 • Поточні зобов’язання 859/151.
 • Збиток -67/-39.
 • Кількість акцій 68987/68987.
 • Чисельність працівників 40/77.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 58(2811) від 26.03.18.