Створення: 15.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2015

Публічне акціонерне товариство “Ремпобуттехніка-Херсон” скликає загальні збори акціонерів 27.04.2015р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Белінського, д.16, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 4. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 27.04.15 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014р./2013р.):

 • Усього активів 12731/1331.
 • Основні засоби 796/817.
 • Запаси 58/194.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 142/152.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 7/13.
 • Нерозподілений прибуток – 3904/-3886.
 • Власний капітал -2916/-2898.
 • Статутний капітал 24/24.
 • Довгострокові зобов’язання 3939/3939.
 • Поточні зобов’язання 250/290.
 • Збиток -18/-429.
 • Середньорічна кількість акцій 68987/68987.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 54/60.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 50 від 16.03.2015 р.