Створення: 30.09.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/02/2013

ПАТ „Ремпобуттехніка-Херсон” повідомляє, що 27.02.2013р. о 10.00 за адресою м.Херсон, вул.Белінського, д.16, були проведені загальні збори акціонерів з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів  за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.02.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись до генерального директора.

Реєстрація учасників 27.02.13 з 09-00 до 10-00 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 1621/2351.

Основні засоби 666/1798.

Довгострокові фінансові інвестиції 16/0.

Запаси 181/50.

Сумарна дебіторська заборгованість 727/483.

Грошові кошти та їх еквіваленти 31/20.

Нерозподілений прибуток -3457/-2707.

Власний капітал 24/24.

Статутний капітал 24/24.

Довгострокові зобов’язання 3939/3938.

Поточні зобов’язання 151/132.

Збиток -750/-95.

Середньорічна кількість акцій 68987/68987.

Чисельність працівників на кінець періоду 59/74.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 183(1687) від 30.09.13.