Створення: 18.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 21/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Ремпобуттехніка-Херсон” скликає загальні збори акціонерів 21.04.2014р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Белінського, д.16, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 15.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 21.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 1331/1621.
 • Основні засоби 817/666.
 • Запаси 194/181.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 152/402.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 13/31.
 • Нерозподілений прибуток -3886/-3457.
 • Власний капітал -2898/-2469.
 • Статутний капітал 24/24.
 • Довгострокові зобов’язання 3939/3938.
 • Поточні зобов’язання 290/151.
 • Збиток -429/-750.
 • Середньорічна кількість акцій 68987/68987.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 60/59.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 52(1805) від 18.03.14.