Створення: 26.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Сивак Валерiй Степанович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Ремпобуттехнiка"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03057348
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Белинського, 16
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 22-61-18, 22-58-14
        Електронна поштова адреса емітента д/н
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi пери вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск таких цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не ви Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Ремпобуттехнiка"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 №702156
   Дата видачі 07.06.1994
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 24145.45
   Сплачений статутний капітал 24145.45

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХОД "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 352093 Рахунок 26002177
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/в
   МФО банку д/в Рахунок д/в

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   52.72.2 РЕМОНТ IНШИХ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ ТОВАРIВ
   25.23.0 ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТМАСОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДIВНИЦТВА
   28.12.0 ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СТОЛЯРНИХ I ТЕСЛЯРСЬКИХ ВИРОБIВ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Перевозка пасажирiв АВ 335354 14.05.2007 Мiнiстерство транспорту України 12..2.13.0
   Виготовлення виробiв iз дорогоцiнних металiв АВ 187520 18.09.2006 Мiнiстерство фiнансiв України 11..2.18.0
   Монтаж протипожежних ворот, дверей АБ 223687 06.10.2005 Державний департамент пожежної безпеки МНС України 10..2.06.1
   Виробництво метало-пластикових вiкон АВ 489805 04.02.2010 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України державно архiтектурно-будiвельна iнспекцi д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 82; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) немає; чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - 3; фонд оплати працi - 921,0 тис.грн., що менше нiж в минулому роцi на 3 тис.грн.. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкосування на службi); оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi ; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з керiвником (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи iнакше беруть участь у розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   У зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку дивiденди не виплачуються.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   23.03.2010
   74
   Порядок денний:
   1.Звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2009 роцi. 2.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства.
   3.Затвердження рiчного звiту правлiння та балансу товариства за 2009 рiк.
   4. Звiт спостережної ради товариства.
   5. Перспективний фiнансово-економiчний план дiяльностi та розвитку товариства у 2010 роцi.

   Прийнятi рiшення:
   Затвердити: 1. Звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2009 роцi. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства. 3. Звiт правлiння та балансу товариства за 2009 рiк. Звiт спостережної ради товариства. 4. Звiт спостережної ради товариства. 5. Перспективний фiнансово-економiчний план дiяльностi та розвитку товариства у 2010 роцi. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н, д/н, , д/н   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Фiзичнi особи в кiлькостi 281 чоловiк д/н д/н, д/н д/н 100
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Заступник голови правлiння - головний iнженер  Олiйник Володимир Костянтинович  МО № 597365, виданий Днiпровським РВ ХМУУМВС України в Херсонськiй обл. 27.12.1996 01.09.2009 87 0.12611071651% 87 
   Головний бухгалтер  Мандзюк Зiнаїда Вiкторiвна  МО № 372993, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 14.07.1997 д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння - заступник головного бухгалтера  Сушко Нiна Iванiвна  МО № 036325, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.02.1997 д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння  Шевченко Олена Миколаївна  МО № 504790, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння  Велiчко Лiдiя Андрiївна  МО № 650911, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.02.2000 01.09.2009 87 0.12611071651% 87 
   Голова спостережної ради  Олейник Свiтлана Анатолiївна  МО № 149940, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 02.12.1998 01.09.2009 87 0.12611071651% 87 
   Член спостережної ради  Мєдвєдєва Ольга Миколаївна  МО № 224310, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.04.1999 01.09.2009 87 0.12611071651% 87 
   Член спостережної ради  Лютий Борис Володимирович  МО № 596677, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.05.2003 01.09.2009 87 0.12611071651% 87 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Євтушенко Свiтлана Iванiвна  МО № 257787, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.01.2000 д/н 0 0.00000000000%
   Член ревiзiйної комiсiї  Маценко Олена Валерiївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член ревiзiйної комiсiї  Цапович Тетяна Олексiївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   43 382 62.88431153696 % 43 382 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння - генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сивак Валерiй Степанович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 112431, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.04.1996
   Рік народження 1950
   Освіта Вища, Херсонський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор завода "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Заступник голови правлiння - головний iнженер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Олiйник Володимир Костянтинович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 597365, виданий Днiпровським РВ ХМУУМВС України в Херсонськiй обл. 27.12.1996
   Рік народження 1949
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 29
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний iнженер завода "Ремпобуттехнiка".
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та Положенням про правлiння. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мандзюк Зiнаїда Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 372993, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 14.07.1997
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Свердловський МТI, факультет планування та бухгалтерського облiку
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер завода "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються посадовою iнструкцiєю. Винагороду отримує за виконання обов'язкiв головного бухгалтера у виглядi заробiтної плати.Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння - заступник головного бухгалтера
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сушко Нiна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 036325, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.02.1997
   Рік народження 1955
   Освіта Середньо-спецiальна, Днiпродзержинський технолого-економiчний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 29
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заст.головного бухгалтера завода "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та Положенням про правлiння. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шевченко Олена Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 504790, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 21.05.2001
   Рік народження 1938
   Освіта Вища, Харкiвський торгово-економiчний iнститут, ф-т бухоблiку
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бухгалтер "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та Положенням про правлiння. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Велiчко Лiдiя Андрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 650911, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.02.2000
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Херсонський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 22
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник ТТЦ завода "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та Положенням про правлiння. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Олейник Свiтлана Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 149940, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 02.12.1998
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Херсонський технологiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 22
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник планового вiддiлу заводу "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з правлiнням змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода за виконання обов'язкiв голови наглядової ради внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Медвєдєва Ольга Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 224310, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.04.1999
   Рік народження 1950
   Освіта Середньо-спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Завiдуюча складу
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з правлiнням змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лютий Борис Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 596677, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.05.2003
   Рік народження 1934
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут, ф-т механiзацiї та автоматизацiї
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Нач.цеху заводу "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з правлiнням змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради внутрiшнiми нормативними документами не передбачена. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Євтушенко Свiтлана Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 257787, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.01.2000
   Рік народження 1965
   Освіта Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл.
   Стаж керівної роботи (років) 26
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бухгалтер заводу "Ремпобуттехнiка"
   Опис Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Винагорода посадовiй особi у звiтному перiодi не виплачувалась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Маценко Олена Валерiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1976
   Освіта Середньо-технiчна, Херсонський торговий технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Ремпобуттехнiка", бухгалтер.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Винагорода посадовiй особi у звiтному перiодi не виплачувалась. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Цапович Тетяна Олексiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Херсонський аграрний унiверсiтет.
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Рембудмонтаж", економiст.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Винагорода посадовiй особi у звiтному перiодi не виплачувалась. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 10.11.1998 42 947 62 42 947 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 01.09.2009 8 673 13 8 673 0 0 0
   Усього  51 620 75 51 620 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Незалежний аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. М. Фортус, 217
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А N 004444
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2000
   Міжміський код та телефон (0552) 47-04-22
   Факс д/н
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство було створено згiдно наказу №111 вiд 29.03.1968 по Херсонському обласному управлiнню обслуговування населення на базi Херсонського мiськпобуткомбiната завод "Ремпобуттехнiка". В 1993 роцi завод "Ремпобуттехнiка" зареєстровано як орендне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Ремпобуттехнiка".
   В 1994 роцi Херсонський мiськвиконкомом згiдно свiдоцтва 232-Р вiд 07.06.94 АВКП "Ремпобуттехнiка" перереєстровано в ВАТ "Ремпобуттехнiка". Змiн напрямкiв дiяльностi пiдприємства за перiод його iснування не було.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство налiчує 7 цехiв по наданню населенню побутових послуг в склад яких входить 30 майстерень, 1 комiсiйний магазин по продажу ювелiрних виробiв, магазин-салон "Мрiя" по продажу виробiв з металопластику, кафе "Смачно".
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена згiдно до П(С)БО " 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженi наказом Мiнфiну України вiд 31.03.99 р. № 89 та вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з пiдготовки емiтентом регулярної звiтностi, яка подається до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Код ДРФО 2012314477.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства
   "Ремпобуттехнiка" за 2010 рiк.

   Для ДК ЦПФР

   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 31 березня 2011р.

   Згiдно договору № 17-ОАО вiд 22.03.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 22 по 31 березня 2011 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Ремпобуттехнiка" за 2010 рiк.
   Основнi вiдомостi про емiтента:
   - Вiдкрите акцiонерне товариство "Ремпобуттехнiка";
   - КОД за ЄДРПОУ - 03057348;
   - Юридична адреса - м. Херсон, вул. Бєлiнського, 16;
   - Зареєстровано виконавчим комiтетом Херсонської мiської рад1994р.;
   - Основнi види дiяльностi - транспортнi послуги та виробництво металевих будiвельних ви- робiв.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року (форма №1);
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (ф. № 2);
   - Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк (ф. № 3);
   - Звiт про власний капiтал за 2010 рiк (ф. № 4);
   - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк (ф. № 5).
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторревiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтен-тами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591 та вищезазначе-ний договiр на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкрит-тi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi до-кументи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i вико-нання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих ви-кривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансо-вому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосоинципiв облiку нормативним вимогам що-до органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для ви-словлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.
   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнарод-ного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ВАТ "Ремпобуттехнiка" (далi Пiдприєм- ство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервно-го документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiд-но з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вi-домостях. Облiк частково автоматизований.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдп за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наяв-них первинних документiв, журналiв-ордерiв, Головної книги та iнших регiстрiв облiку задовiль-ний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних дер-жавних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк у цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiт-нiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит нематерiальних активiв.
   Нематерiальних активiв у звiтному роцi Пiдприємство не мало.
   3. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України04.2000 р.
   № 92 (далi П(С)БО № 7), та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
   За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2010р. на балансi облiковували-ся основнi засоби, данi щодо яких наведенi в таблицi:
   Рахунок Сальдо по Д-ту Сальдо по Д-ту
   № Назва на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.
   (первiсна вартiсть)
   Основнi засоби (рядок 031 балансу), в т.ч.: 6562 6549
   103 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 2496 2496
   104 Машини та обладнання 755 755
   105 Транспортнi засоби 3200 3184
   106 Iнструменти, прилади та iнвентар 111 114
   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 4338 тис. грн., залишкова вартiсть -с. грн. Накопичена амортизацiя складає 66 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синте-тичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудитор-ської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнфор-мацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   4. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Фiнансових iнвестицiй у звiтному перiодi Пiдприємство не мало.
   5. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, готової продукцiї та товарiв.
   На кiнець 2010 року на балансi Пiдприємства нараховується виробничих запасiв, готової продукцiї та товарiв на суму 177 тис. грн.
   Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
   Група На кiнець року, тис. грн.
   Виробничi запаси (рядок 100 балансу) в т. ч.: 102
   - сировина та матерiали 79
   - па 5
   - запаснi частини 18
   Готова продукцiя (рядок 130 балансу) 40
   Товари (рядок 140 балансу) 35
   Облiк запасiв та товарiв Пiдприємство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (ста-ндартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" (далi (П(С)БО № 9). Одиницею бухгалтерського облiку запасiв та товарiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi товари та запаси зара-ховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно П(С)БО № 9.
   Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9.
   6. Аудит дебiторської заборгованостi та iнших оборотних активiв.
   Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення:
   Класифiкацiя На 31.12.2010р., тис. грн. На 31.12.2010р., %
   Всього (рядок 161 балансу), в т. ч.: 79 100
   До 1-го року 79 100
   Бiльше нiж 1 рiк - -
   Бiльше нiж 3 роки - -
   Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нара-ховувався - у Пiдприємства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування.
   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi, а також розкриття iнформацiї по нiй в фi-нансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк в основному вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Де-бiторська заборгованiсть".
   7. Аудит грошових коштiв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 1 тис. грн., що вiдповiдає облiковим даним на дату балансу - 31.12.2010р.
   8. Аудит власного капiталу.
   Власний капiтал ВАТ по розмiру не вiдповiдає вимогам чинного Законодавства. Згiдно ст.155 Цивiльного кодекси вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства, тобто згiд-но п.4 ПСБО-2 розмiр власного капiталу, повинна бути не меншою вiд статутного капiталу. Роз-мiр власного капiталу (чистих активiв) ВАТ на 31.12.2010р. має вiд'ємне значення i становить (1624) тис. грн., в т. ч.:
   - статутного капiталу - 24 тис. грн., подiленого на 68 987 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - iншого додаткового капiталу - 964 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (2612) тис. грн.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до статутного капiталу ВАТ на кiнець звiтного року на 1648 тис. грн. нижче встановленого ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України мiнiмального рiвня.
   9. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi та довгостроковi зобов'язання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi Пiдприємства тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiко поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 306 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 197 тис. грн.;
   - з бюджетом - 36 тис. грн.;
   - зi страхування - 24 тис. грн.;
   - з оплати працi - 49 тис. грн.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгал-терського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
   10. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: накладних на продаж готової продукцiї, касових документiв, виписок бан-ку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно доходiв Пiдприєм-ства за 2010 рiк вiдповiдають первинним докумБухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється Пiдприємст-вом в залежностi вiд видiв нарахування доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "До-ходи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi П(С)БО №15).
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за звiтний рiк склала 4917 тис. грн. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяль-ностi Пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО № 15.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i до-стовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.
   1 витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться вiдповiдно норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО №16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйс-нювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних доку-ментiв: накладних, актiв виконання робiт (послуг), iнших первинних та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в жу-рналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно витрат Пiд-приємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   ансовi результати дiяльностi ВАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2010 рiк становить 127 тис. грн., отри-маний головним чином вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ВАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   13. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi Пiдприємства .
   Фiнансовий стан ВАТ "Ремпобуттехнiка" характеризується наступними основними показниками:
   Показники: На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi 0,1 0 >0
   2.Коефiцiент загальної лiквiдностi 6,4 2,0 >1
   3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (автономiї) (0,5) (0,6) >0.5
   4.Коефiцiент пзобов'язань власним капiталом
   (структури капiталу) (0,04) (0,2) <1 >0
   5.Вартiсть чистих активiв (тис. грн.) (1497) (1624) >24
   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства за 2010 рiк свiдчить про його достатню платiжну спроможнiсть. Показники спiввiдношення власного капiталу до наявних зобов'язань в структурi залучених коштiв не вiдповiдають загальноприйнятим нормативам. Розмiр чистих активiв ВАТ по вiдношенню до статутного капiталу на кiнець року на 1648 тис. грн. нижче встановленого Законодавством України мiнiмального рiвня.
   14. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi па-пери та фондовий ринок".
   Будь-якi дiї, що могли вплинути на фiнансово-господарський стРемпобут-технiка" та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв згiдно ч. I ст. 41 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок" в звiтному 2010 роцi в емiтента не виникали. У зв'язку iз чим, осо-блива iнформацiя про емiтента згiдно вказаної статтi Закону в звiтному роцi не подавалась.

   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому вiдповiдно до Мiжнародного
   стандарту аудиту № 700.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що фiнансова звiтнiсть ВАТ "Ремпобуттехнi-ка" за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про реа-льний склад та розмiр його активiв, зобов'язань та капiталу станом на 31.12.2010р. згiдно з визна-ченою концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавст-ва України.


   Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi пiдприємства являються:
   - надання побутових послуг;
   - надання платних послуг;
   - виготовлення та продаж виробiв з металопластику.
   Пiдприємство надає побутовi послуги населенню м.Херсона та областi i не залежить вiд головних покупцiв та сировини постачальникiв. iяльностi сезонного характеру нема. Тенденцiї в галузi дiяльностi пiдприємства залишаються стабiльними. В країнi пiдприємство займає рiвнозначне мiсце серед iнших пiдприємств обласного рiвня. Д/в. В галузi надання населенню побутових послуг з ремонту електропобутових товарiв та виготовленню i продажу ювелiрних виробiв пiдприємство займає одне з чiльних мiсць в областi.
   В галузi автопасажирських перевезень, виготовлення виробiв з металопластику, ремонту легкових автомобiлiв вiдчувається конкурецiя зi сторони пiдприємст, якi займаються аналогiчними видами дiяльностi.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв значних придбань активiв не було. Вiдчудження активiв не вiдбувалось.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть пiдприємства негативно впливають соцiально-економiчнi фактори, оскiльки невисокий життєвий рiвень не дає змоги населенню в повнiй мiрi задовольнити свої потреби.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод фактiв виплати штрафiв i компенсацiй не було.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Джерело фiнансування капiтальних витрат - банкiвський кредит. Iнвестицiйних зобов'язань немає. Змiн джерел фiнансування розвитку пiдприємства немає. Суттєвих змiн у спiввiдношеннi позикових та власних коштiв не передбачається. Пiдприємство спроможнє отримувати кошти в обсязi, достатньому для покриття всiх необхiдних платежiв у зазначенi термiни. Придбання або продаж необоротних та оборотних активiв, емiсiя акцiй, викуп власних акцiй не передбачається.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду пiдприємство немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Змiни ринкiв збуту не планується. Змiни профiлю пiдприємства не планується. Планується органiзацiя трикотажного виробництва та продаж вироблених товарiв в магазинах пiдприємства. Науковi дослiдження та розробки пiдприємством не ведуться.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Емiтент полiтики щодо дослiджень та розробок не проводить.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, вiдсутнi.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)

   Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 2824 3071
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 2211 2683
   Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -- --
   Запаси 177 255
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 435 125
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 8
   Власний капiтал -1624 -1497
   Статутний капiтал 24 24
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)-2612 -2485
   Довгостроковi зобов'язання 4142 4507
   Поточнi зобов'язання 306 61
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю -1.84093000 -4.56608000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.) -1.84093000 -40
   Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) 68987 68987
   Вартiсть чистих активiв -1624 -1497

  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2683.000   2211.000   0.000   0.000   2683.000   2211.000
     — будівлі та споруди   1407.000   1340.000   0.000   0.000   1407.000   1340.000
     — машини та обладнання   176.000   146.000   0.000   0.000   176.000   146.000
     — транспортні засоби   1086.000   714.000   0.000   0.000   1086.000   714.000
     — інші   14.000   11.000   0.000   0.000   14.000   11.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   2683.000   2211.000   0.000   0.000   2683.000   2211.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 6549 тис. грн., знос становить 4338 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу складає 66,24 вiдсотка. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -1624.000 -1497.000
   24.000 24.000
   24.000 24.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-1497.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(24.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 4142.000  X X
   Довгостроковий кредит  08.06.2006  1142.300  11.500000000000  08.06.2011 
   Довгостроковий кредит  28.09.2007  2999.700  15.000000000000  28.09.2014 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 36.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 270.000  X X
   Усього зобов'язань X 4448.000  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi Пiдприємства тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичнку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 306 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботги - 197 тис. грн.;
   - з бюджетом - 36 тис. грн.;
   - зi страхування - 24 тис. грн.;
   - з оплати працi - 49 тис. грн.
   Виоблiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгал-терського облiку № 11 "Зобов'язання", затво наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 2 1
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Прийняття рiшення про змiну реєстратора.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 1
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Так  Так  Так 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/в      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Ні  Так 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Ні  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Ремпобуттехнiка" За ЄДРПОУ 03057348
   Територія 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Белинського, 16 За КОАТУУ 6510136900
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Мiнiстерство транспорту України За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Перевозка пасажирiв За КВЕД 52.72.2
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Белинського, 16
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 0 0
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 2683 2211
   Первісна вартість 031 6562 6549
   Знос 032 3879 4338
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 2683 2211
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 156 102
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 40 40
   Товари 140 59 35
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 100 79
   первісна вартість 161 100 79
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 20 356
   за виданими авансами 180 5 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 8 1
   у т. ч. в касі 231 5 0
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 388 613
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 3071 2824

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 24 24
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 964 964
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2485 -2612
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 -1497 -1624
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 4507 4142
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 4507 4142
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 57 197
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 4 36
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 0 24
   з оплати праці 580 0 49
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 0 0
   Усього за розділом IV 620 61 306
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 3071 2824
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. зменшилася на 247 тис.грн.
   Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу необоротнi активи, встановлено, що в 2010 роцi вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 472 тис.грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р., на 225 тис.грн. Виробничi запаси вiдображенi вiдповiдно до П (С) БО №9 i за 2010 рiк зменшилися на 54 тис. грн. Запаси готової продукцiї товариства протягом звiтного перiоду не змiнилися та складають 40 тис. грн. Сума товарiв у розпорядженнi товариства станом на кiнець звiтного року становить 35 тис. грн, що на 24 тис. грн. менше нiж на початок року. Протягом звiтного перiоду вiдбулось зменшення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 21 тис. грн. Дебiторська заборгованiстрахунками з бюджетом збiльшилась на 336 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не створений. За станом на 31.12.2010 р. зменшилася сума залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi в порiвняннi з залишком на 31.12.2009 р. на 7 тис.грн.
   Власний капiтал ВАТ по розмiру не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Згiдно ст.155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства, тобто згiдно п.4 ПСБО-2 розмiр власного капiталу, повинна бути не меншою вiд статутного капiталу. Розмiр власного капiталу (чистих активiв) ВАТ на 31.12.2010р. має вiд'ємне значення i становить (1624) тис. грн. та складається з:
   - статутного капiталу - 24 тис. грн.
   - iншого додаткового капiталу - 964 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (2612) тис. грн.
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi товариства тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 306 тис. грн., в т. ч.диторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 197 тис. грн.;
   - з бюджетом - 36 тис. грн.;
   - зi страхування - 24 тис.грн.;
   - з оплати працi - 49 тис.грн.
   В статтi балансу "Довгостроковi зобов'язання" (рядок 480) вiдображена заборгованiсть по отриманим довгостроковим банкiвським кредитам на суму 4142 тис. грн.
   П
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4917 9169
   Податок на додану вартість 015 196 1104
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4721 8065
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1029 3411
   Валовий:    
   — прибуток 050 3692 4654
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 105 47
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 3875 4293
   Витрати на збут 080 1 1
   Інші операційні витрати 090 3 9
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 398
   — збиток 105 82 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 0 0
   Фінансові витрати 140 45 713
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 0 0
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 0
   збиток 175 127 315
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 0
   — збиток 195 127 315
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 0
   — збиток 225 127 315
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 3008 5610
   Витрати на оплату праці 240 921 924
   Відрахування на соціальні заходи 250 365 368
   Амортизація 260 474 647
   Інші операційні витрати 270 140 165
   Разом 280 4908 7714

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 68 98768 987
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 68 98768 987
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -1.8409-4.5661
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -1.8409-4.5661
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 127 тис. грн. (в 2009 р. збиток становив 315 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 9169 тис. грн. до 4917 тис. грн. Валовий прибуток склав 3692 тис.грн. Зменшились адмiнiстративнi витрати до 3875 тис. грн.
   Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi принесли товариству збиток у сумi 82 тис.грн.
   В 2010 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) зменшились порiвняно з 2009 роком на 2806, що викликано зменшенням матерiальних затрат на 2602 тис. грн., витрат на оплату працi на 3 тис. грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи на 3 тис. грн., амортизацiї на 173 тис.грн. та iнших операцiйних витрат (р. 270) на 25 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк склали 4908 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 24 0 0 964 0 -2485 0 0 -1497
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 24 0 0 964 0 -2485 0 0 -1497
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -127 0 0 -127
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -127 0 0 -127
   на кінець року 300 24 0 0 964 0 -2612 0 0 -1624
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 24 грн. та протягом року не змiнювався.
   На початок 2010 року непокритий збиток товариства складав 2485 тис.грн., який протягом 2010 року збiльшився на 127 тис. грн. (що вiдповiдає показникам ф.2 "Звiт про фiнансовi результати"). Таким чином, станом на 31.12.2010 р. сума непокритого збитку склала 2612 тис. грн.
   Станом на 31.12.2010 р. власний капiтал товариства має вiд'ємну величину i становить 1624 тис. грн., зокрема:
   1. Статутний капiтал - 24 тис.грн.
   2. Iнший додатковий капiтал - 964 тис.грн.
   3. Непокритий збиток - 2612 тис.грн.


  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4917 9169
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 0 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 0 0
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 2995 4306
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 915 924
   Витрат на відрядження 110 0 0
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 2 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 333 368
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 35 31
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 234 569
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 403 2971
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 403 2971
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 878
   необоротних активів 250 0 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 -878
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 0 0
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 365 392
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 45 1721
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -410 -2113
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -410 -2113
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -7 -20
   Залишок коштів на початок року 410 8 28
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 1 8
   Примітки:
   За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 403 тис.грн., що на 2568 тис.грн. менше, нiж за аналогiчний перiод 2009 року. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 4917 тис.грн.
   Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) - 2995 тис.грн., працiвникам - 915 тис.грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи - 333 тис.грн., iншi витрачання склали 234 тис.грн.Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй зменшився на 2568 тис.грн. та складає 403 тис.грн.
   Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi на кiнець звiтного перiоду вiдсутнiй.
   Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали витрати у сумi 410 тис.грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склали витрати у сумi 7 тис.грн.
   Залишок коштiв на кiнець року - 1 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 0.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2496 1089 0 0 0 0 0 67 0 0 0 2496 1156 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 755 579 0 0 0 0 0 30 0 0 0 755 609 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 3200 2114 0 0 0 16 16 372 0 0 0 3184 2470 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 111 97 3 0 0 0 0 6 0 0 0 114 103 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 6562 3879 3 0 0 16 16 475 0 0 0 6549 4338 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 3 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 3 0

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 46 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 59 3
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 45
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 0
   Поточний рахунок банку 650 1
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 1
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 79 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 5 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 18 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 40 0 0
   Товари 910 35 0 0
   Разом 920 177 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 79 79 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 475
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0